ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2555
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางประนอมจิต ริยะตาโรงเรียนบ้านสำพะเนียงบ้านแดงน้อย อ.บัวลาย สพท.สพป.นครราชสีมา เขต 6
2นายวุฒิไกร เจริญศิลป์โรงเรียนบ้านป่าตะแบงโรงเรียนบ้านนาตูม อำเภอนายูง สพท.สพป.อุดรธานี เขต 4
3นายวุฒินันท์ หลงพิมายโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีโรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์ อำเภอโชคชัย สพท.สพป.นครราชสีมา เขต 2
4นางนงเยาว์ คำโสโรงเรียนวัดบ้านหนองขามโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย อำเภอห้วยแ สพท.สพป.นครราชสีมา เขต 2
5นางจำปา สีหาบุญทันโรงเรียนโนนตูม(รัฐราษฎร์รังสรรค์)โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร อำเภอบ้านด่าน สพท.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
6นางบุญหมาย ไชยศรีรัมย์โรงเรียนบ้านหนองโสนโรงเรียนบ้านประคอง อำเภอชำนิ สพท.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
7นางสาวชนันท์ญา สุทธิเมฆสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตโรงเรียนบ้านดงกระทิง( อำเภอบ้านด่าน สพท.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
8นางเจษฎาพร กอบศรีไตรรัตน์โรงเรียนบ้านละหานสามัคคีโรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอพระทองคำ สพท.สพป.นครราชสีมา เขต 5
9นางสาวสุดารัตน์ เศษโคกสูงโรงเรียนรวมมิตรพัฒนาโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา อำเภอพระทองคำ สพท.สพป.นครราชสีมา เขต 5
10นางสาวทิพวัลย์ กิขุนทดโรงเรียนวัดปลักแรตโรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา อำเภอโนนไทย สพท.สพป.นครราชสีมา เขต 5
11นางสมฤดี ทนสูงเนินโรงเรียนหนองกรดวิทยาโรงเรียนบ้านวังราง อำเภอสูงเนิน สพท.สพป.นครราชสีมา เขต 4
12นายจำเนียร ผลนาโรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมายโรงเรียนบ้านหนองกก อำเภอสีคิ้ว สพท.สพป.นครราชสีมา เขต 4
13นายสาโรจน์ มณีมาสโรงเรียนท่าเรือวิทยาโรงเรียนชุมพวงศึกษา อำเภอชุมพวง สพท.สพม. เขต 3
14นางสาวพรรณี คลังกลางโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยาโรงเรียนวัดห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง สพท.สพป.ระยอง เขต 1
15นายอังกูร วัชรพงศ์ศิริโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์โรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอเมืองบุรีรัม สพท.สพม. เขต 3
16นายชินกรณ์ หงษ์สนิทโรงเรียนบ้านละหานสามัคคีโรงเรียนผาสุกประชานุกูล อำเภอวังสามหมอ สพท.สพป.อุดรธานี เขต 2
17นางกฤตติมา ศรวิชัยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง สพท.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
18นางฉัตรเฉลา พงศ์ประภัสสรโรงเรียนอาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์)โรงเรียนวัดสามง่าม อำเภอดอนตูม สพท.สพป.นครปฐม เขต 1
19นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์โรงเรียนบ้านดอนวัวโรงเรียนวัดโนนสำราญ อำเภอลำปลายมาศ สพท.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
20นายวัฒนา ขันแข็งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขตโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา อำเภอเสิงสาง สพท.สพป.นครราชสีมา เขต 3
21นายอภิชาติ บุญชุ่มโรงเรียนบ้านขามใต้โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา อำเภอพิมาย สพท.สพม. เขต 3
22นางปิ่นแก้ว เรืองเสนีย์โรงเรียนบ้านโนนสูงถึงแก่กรรม 
23นางสาวสุภิดา เหลาลาภะโรงเรียนบ้านหนองนกคู่บ้านหนองบุนนาก อำเภอหนองบุนนาก สพท.นครราชสีมา เขต 2
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 07/03/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7