รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7นายพีรพงศ์ สุรเสน 044462102 
101คมเพชรวิทยาคารนางสาววนิดา สุนพคุณศรี 044430002 
102ช่องแมวพิทยานายบุญธรรม ยมนัตถ์   
103ชุมชนประทายว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ หมีทอง 044479255 
104ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี    
105ดอนมันนายวิชัย จันทพรม 044430368 
106ดอนใหญ่พัฒนา  044430006 
107ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)นายกุลศักดิ์ นนตานอก 044489532 
108ไตรราษฎร์สามัคคีนายอัศวิน แสงปาก   
109โนนเพ็ดวิทยานายทวี บุไธสง 044430375 
110บ้านกระทุ่มรายนายเจริญ ดวงมาลัย 044489061 
111บ้านเขว้าวิทยานายสุนทร ไพรงาม 044754695 
112บ้านคึมหญ้านางนายวุฒิพล พลเดชา 044979660 
113บ้านโคกล่ามขี้เหล็กนายวรวุธ เปล่งปลื้ม 044430372 
114บ้านดอนวัวนางสาวจีรภา เจริญวงค์ 044430705 
115บ้านดอนสามัคคี  044430378 
116บ้านตลาดไทรนายไพฑูรย์ การเพียร 044980211 
117บ้านเตยกระโตนนายเวียงแก้ว ธรรมสาร 044479175 
118บ้านทุ่งมนวิทยาคารนายสว่าง แว่นไธสง 044754945 
119ปราสาทหินนางรำนางสมควร จงเจือกลาง 044754797 
120บ้านโนนภิบาลโคกกลางนายเสกสรร วรรณสุข   
121บ้านโนนสูงนายจิรทิปด์ พลภูงา 044430540 
122บ้านประทายนายพนม สมนอก 044430371 
123บ้านฝาผนังนายปรินทร์ ศรีษะเนตร 044430110 
124บ้านละเลิงหินนายยอดชาย ทึนหาร 044430369 
125บ้านวังม่วงนายวรากร วรสาร 044249450 
126บ้านหญ้าคานายสำเริง การบรรจง 044430539 
127บ้านหนองกกนายพัฒพงษ์ อัคขะรา 044430664 
128บ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์)  044430376 
129บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)  044489579 
130บ้านหนองบัวนาคนายอุดม ทะชาดา 044430541 
131บ้านหนองพลวงนางสาวปฐมา เทพามาตย์ 044754966 
132บ้านหนองพลวงน้อยนางสาวนริศรา วงษ์จันลา 044430175 
133บ้านหนองแวงนายพิพัฒน์ พงศ์พัชรางกูร 044430447 
134บ้านหนองแสงนายสุธวัช เพ็งพินิจ   
135บ้านหนองห่างนายชุมพล แก้วยอด   
136บ้านหันเตยนายบุญธรรม สียางนอก 044479167 
137บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ)นายเอกสรรค์ บุญฮวด 044981055 
138เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)นายจรูญ จันทจร 044981207 
139รวมมิตรพัฒนานายธัชพล อ่อนสุวรรณ 044754800 
140วัดบ้านขี้เหล็ก  044430373 
141วัดบ้านโคกพระนายวันชัย เทพศรี 044754995 
142วัดบ้านโคกเพ็ดนายเพทาย คำวิจิตร์ 044430234 
143วัดบ้านโคกสีโนนรังนายฉลอง เดินรีบรัมย์ 044430706 
144วัดบ้านดอนตะหนินนายประวัติ พรมมิราช 044754743 
145วัดบ้านตำแยนายอารมณ์ วัดไธสง 044754971 
146วัดบ้านถนนโพธิ์นายธารินทร์ ลครพล 044430544 
147วัดบ้านทุ่งสว่างนายนพดล โสดาปัดชา   
148วัดบ้านนางิ้วนายสุทัศน์ สมน้อย 044430543 
149วัดบ้านสี่เหลี่ยมนายเกรียงศักดิ์ เกษทองมา 044430536 
150วัดบ้านหนองขามนายประมวล เซ็นนอก   
151วัดบ้านหนองคึมนางปิ่นมุก สมน้อย 044430379 
152วัดบ้านหนองคูนายสฤษดิ์ เรืองแก้ว   
153วัดบ้านหนองเดิ่นนายสันติ ภูสำเภา 044430367 
154วัดบ้านหนองสะแบงนางแสงเดือน สาสีดา 044430374 
155วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วนายเสกสรรค์ ทีทา 044430242 
156วัดปลักแรตนายวงศกร คงอินทร์ 044467328 
157สระประดู่นายโกมิน บุญมา 044430537 
158สัมพันธมิตรวิทยานายนิพนธ์ รมณ์ชิต 044430547 
159สี่แยกศรีอรัญวิทยานางกนิษฐา ช่างถม 044430546 
160หนองกรดวิทยานายศิริชัย ปิ่นศิริ 044430253 
161หนองกุงวันชาตินายจีรพันธ์ อัยลา 044754614 
162หนองม่วงหนองแวงนางภัทราภรณ์ เรืองแก้ว 044754650 
163อัมพวันวิทยา  044754873 
201กุลโนนายธีรวุฒิ เอื้อสุวรรณ 044481013 
202จารย์ตำรานายแสวง ชาญเขว้า 044430403 
203ชุมชนบ้านวังหินนายพรศักดิ์ ค้าขาย 044471208 
204ชุมชนบ้านหนองจิกนายอาณัชร์ ศรีทอง 044754415 
205ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)นายวุฒิชาติ มวยดี 044481008 
206นิคมสร้างตนเองพิมาย 1  098458366 
207นิคมสร้างตนเองพิมาย 2นายวิเชียร ขุนภักดี 044754441 
208นิคมสร้างตนเองพิมาย 3นายกรช โพธิสม 044754435 
209นิคมสร้างตนเองพิมาย 4นายวิรัตน์ กะตะศิลา 044754420 
210นิคมสร้างตนเองพิมาย 5นายสุวรรณ กลางสวัสดิ์ 044403030 
211นิคมสร้างตนเองพิมาย 6  044754440 
212บ้านกระเบื้องนายสมยศ สีใส 044430019 
213บ้านกระเบื้องใหญ่นายบุญเชิด พัฒนตรีคุปต์ 044471473 
214บ้านกล้วยนางณัฐพร พันธ์รักษา 044430557 
215บ้านขามใต้นายผจญ ขยันงาน   
216บ้านคล้านายอำพร ขานกระโทก 044471213 
217บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)นายบุญยัง จันทร์แก้ว 044249738 
218บ้านฉกาจช่องโคนางสาวกิตติมา งามจันทร์ 044471237 
219บ้านชีวานนายสานิตย์ ถนอมกลาง 044754419 
220บ้านซาดนางประคอง ลัดกลาง 044754344 
221บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)นายปราการ มานะงาน 044481151 
222บ้านดงประชานุกูลนายวัชระ นรินทร์นอก 044754345 
223บ้านดอนเขว้านายสุภีร์ สีพาย 044754341 
224บ้านดอนแซะนายมงคล อินทร์ทอง 044403009 
225บ้านดอนหวายนายธเนศ ทองน้อย 044430067 
226บ้านตลาดประดู่  044430069 
227บ้านตะคร้อนางสาวดวงนภา ขาวสุข 044430073 
228บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ"นายนิติ ค้าขาย 044401575 
229บ้านเตยประชาบำรุงนายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร 044403006 
230บ้านถนนนางสาวพิสมัย ขวัญมา 044430078 
231บ้านทับควาย  044430556 
232บ้านท่าแดงนายวินัย อริยะเดช   
233บ้านท่าหลวงนายกฤตพล ยอดนาม 044481273 
234บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีนายบุญชู นมัสการ 044754436 
235บ้านโนนโชงโลงนายศุภณัฐ กัณนอก   
236บ้านโนนตะแบกนางสาวสายรุ้ง ไม้กลาง 044430402 
237บ้านโนนพุทราว่าที่ร้อยตรีสุชาติวุฒิ ตู้จำนงค์ 044430090 
238บ้านโนนม่วงนายอภินันท์ บุญศรี 044430559 
239บ้านพุทรานายวิรัส ภูบุญศรี 044754320 
240บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยานายอุทัย ชารัญจ่า 044430560 
241บ้านม่วงขามประชารักษ์นางวัชรี ค้าขาย 044481057 
242บ้านมะกอกนางฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์ 044249019 
243บ้านลุงตามันนางขวัญใจ กาศก้อง   
245บ้านศาลานายอำนวย เยี่ยงเสือ 044430558 
246บ้านสะแกงามนางสาวพิมพ์ญาดา นาชัยฤทธิ์   
247บ้านสัมฤทธิ์นางผกากรอง สืบค้า 044401501 
248บ้านหนองขาม    
249บ้านหนองบัวคำนายอภิวัฒน์ ชนะชัย 044430166 
250บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)นายบัวโฮม โพธิพันไม้ 044754325 
251บ้านหนองโสนนายวุฒิศักดิ์ ถนัดค้า 044430192 
252บ้านหวายโนนโพธิ์    
253บ้านใหม่ฉมวกนายวันชัย ปานสาลี   
254พิมายสามัคคี 1นายบรรจบ ระบือสันเทียะ 044471331 
255เพชรหนองขามนายพงศ์สุวรรณ ตับกลาง 044401603 
256มะค่าสามัคคีนายทรงพจน์ แสงสุบิน 044754439 
257ราษฎร์สโมสรนายอาทิตย์ จิตตวีระ 044249373 
258วัดวังน้ำนายณรงค์ ถนัดค้า 044430408 
259อนุบาลสุริยาอุทัยพิมายนายสมจิตร เยี่ยงเสือ 044471987 
260หนองบัวลอยนายไพศาล สุขสุมนต์ศิลป์ 044754421 
301อนุบาลชุมพวงวิทยานายเดชา มีศิลป์ 044477383 
302ท่าลาดนางรัศมี อุกประโคน 044751758 
303ไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)นายสุรพล ชัยวงษ์ 044430009 
304โนนขุยสามัคคี    
305โนนตูม"รัฐราษฎร์รังสรรค์"นายสนธยา เมยมงคล 044249479 
306บ้านขามขุนร่ม"ประชาสามัคคี"นางณัฐพร ธรรมโส 044754418 
307บ้านโคกเพชรนายธีรภัทร มูลเทพ 044751772 
308บ้านโคกหินช้างนายธานี ศิริคุณ   
309บ้านดงบัง(สว่างวิทยา)นายวุฒิศักดิ์ อนุวรรณ์   
310บ้านดอนลำดวนนายไพฑูรย์ ทบลม 044430230 
311ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยานายพันศักดิ์ อ่อนหนองหว้า   
312บ้านโนนยอนายณัฐพล กล้าหาญ 044467289 
313บ้านโนนรังนายประมวล ผาสุข 044751761 
314บ้านประสุขนายเพชร กล้าหาญ   
315บ้านพะงาดวิทยานายถนอม วรรณพงศ์เจริญ   
316บ้านเมืองไผ่  044430118 
317บ้านยางวิทยานายสัญชัย ขวัญมา 044477019 
318บ้านละโว้ว่าที่ร้อยตรีสิริวัส ชนะค้าโชติ์สิ 044467307 
319บ้านลุงประดู่นายสฤษดิ์ มลาศรี   
320บ้านสว่างนาดีนางชูศรี บุญเที่ยง 044751173 
321บ้านสาหร่ายวิทยานายวินัย เจริญรัมย์   
322บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์นางศิวกานท์ ศักดานุศาสน์ 044751765 
323บ้านหนองโดนรกฟ้านางเกยูร ศิริคุณ   
324บ้านหนองตะคลองนายไตรภพ พุฒนอก 044751382 
325บ้านหนองตาดนายกิตติพงษ์ โคตรวงศ์ 044751762 
326บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยานายจักรี บุญเที่ยง 044751763 
327บ้านหนองนกคู่นายประยุทธ ผลาทิพย์   
328บ้านหนองบัวนายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี   
329บ้านหนองแวงสามัคคีนายเสนีย์ สมรูป 044751757 
330บ้านหนองหลักสามัคคีนางทิปกา ระดมผล 044467333 
331บ้านหนองหว้าตาดำนายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์   
332บ้านหนองหว้าประชาสามัคคีนายปิยะ ประกอบผล 044430692 
333บ้านใหม่ปฎิรูปนายวัฒนา ขันแข็ง   
334บ้านใหม่พัฒนานางสาวหนูเดือน พาแกดำ 044430319 
335ประโดกสามัคคี  044430221 
336พิกุลทองนายธนาดุลย์ รถเพ็ชร 044477012 
337วัดเจริญราษฎร์บำรุงนายธานินทร์ สุขมา 044751167 
338วัดโชติการามนายประภาส ร่มสุข 044754417 
339วัดโพธิ์ศรีบรรจงนายวาทิน แก้วไธสง 044751183 
340วัดสองพี่น้องนายสมุทร อินทลี 044249519 
341สองห้องแวงน้อยวิทยานายอรุณรัตน์ ไลไธสง   
342หนองบัวรีราษฎร์อุทิศนายกิตติภพ สระสงครามภู 044477011 
343หนองปรือแก้ว  044751175 
344หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)    
345ห้วยบงวิทยานายชยพล ระดมผล   
346อาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์)นายเกรียงไกร ไพราม 044430492 
401คูเตยราษฎร์สามัคคีนายจักรพัฒน์ พรมศิริ 044430004 
402ชุมชนโนนแดงนายโสรัตน์ ศรีนอก 044475056 
403บ้านโกรกสำโรงนายทองด้วง โพธิจักร 044430339 
404บ้านจาบนายเกษม สมมาตย์ 044430340 
405บ้านดอนตัดเรือนายชัยวัตร เลิศนา 044475249 
406บ้านดอนยาวนายทองรวม สถิตย์พงษ์ 044754694 
407บ้านนาดีนายสิริวิชัย มีระหันนอก   
408บ้านโนนตาเถร  044754798 
409บ้านป่าตะแบงนายถวิล รัตนพร 044430661 
410บ้านฝางนายทองพูน จอดนอก   
411บ้านสำพะเนียงนายอำนวย ดงนอก 044485040 
412บ้านหนองบงนายบุญยก งานฉมัง 044485136 
413บ้านหนองม่วงนายปัญญา สิทธิจันทร์เสน   
414บ้านหนองหญ้าขาวนายวิริทธิ์พล พลสม 044430194 
415วังหินประชาสรรค์นายวิธาร ช่างทอง 0443293786 
416แกสำโรงวิทยานายเพชร โฉมไทยสง 044329379 
417วัดบ้านโคกหนองแวงนายพร้อม นาสวาสดิ์ 044430342 
418วัดบ้านตะเภาหนุนนายเกรียงศักดิ์ ทันใจ   
419วัดบ้านทุ่งรีนายสุวิทย์ แก้วไพฑูรย์ 044430236 
420วัดบ้านหินตั้งนายเอนก สังมาตร 044430241 
501จตุคามพิทยาคมนายจิรวัฒน์ เยี่ยมรัมย์   
502ท่าเรือวิทยานายชยุททร ชูหนู 044467097 
503บ้านกระเบื้องวิทยาคารนายอรรถพล พลึกรุ่งโรจน์   
504บ้านครบุรีศึกษานายสมบัติ วรรณา 044467291 
505บ้านท่าเยี่ยมวิทยายลนายวิชิต วงคำจันทร์ 044430268 
507บ้านนางโทพัฒนานางสาววรินทร เอี่ยมวัชรปาณีกุล   
508บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์  044229225 
509บ้านโนนตำหนักนายนิธิวัชร์ พันธ์วรารักษ์ 044430461 
510บ้านโนนปีบ    
511บ้านโนนเพชรพิทยาคมนายแทน ด่านแก้ว 0442294784 
512บ้านโนนไม้งามนายธนพล นาเลาห์ 044430270 
513บ้านโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ    
514บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์นายประทวน ด่านแก้ว 044430269 
515บ้านละหานสามัคคีนายประยงค์ สารภูมิ 044762011 
516เมืองจากวิทยานางอรุณรัตน์ เทียมไธสง 044467292 
517เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"นายปฐมสุข สีลาดเลา 044229057 
518อรพิมวิทยานายสุริยะ พิมพ์พรหมา 044430271 
601ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษานายวิวัฒน์ เฉลิมวรวงศ์   
602บ้านขุยวิทยานายบุณยสิทธิ์ แสงทอง 044762001 
603บ้านช่องแมวนายจำนงค์ สินอยู่ 044751613 
604บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยานายประมวล สุขโน   
605บ้านไพลนายสุเวช เจียมใจ   
606บ้านมาบป่าแดงนายธนเดช โภคินชุติวัต   
607บ้านลำทะเมนชัยนายชูชาติ บุบผาสุข   
608บ้านสี่เหลี่ยมนางอรัญญา สุขโน 044751612 
609บ้านโสกดู่นายสมชัย นิยันตัง 044751775 
610บ้านหนองจานนายบุญศรี แสนคำ   
611บ้านหนองจานใต้นายสุริยนต์ กัลยาณี 0851046699 
612บ้านหนองดู่นายสุวโรจน์ ยิ่งธนฐานนันท์   
613บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)นายประยงค์ กรุพิมาย 044467297 
614บ้านหนองไผ่พิทยาคมนายพันธุ์ศักดิ์ชัย ปูพบุญ 044467294 
615บ้านหนองม่วงวิทยาคารนายอภิลักษณ์ จรไธสง 044751770 
616บ้านหนองยางนายธนา สะลิวรรณ์ 044751771 
617บ้านหนองแวงนายอุดม อุดมบุญ 044430186 
618บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยานายนรศักดิ์ สีลา 044777751 
619บ้านอ้อประชาสามัคคีนายปณิพล นานา 044467123 
620วัดจันทนารามนายศราวุธ พิมละมาศ 044751767 
621บ้านหนองมะเขือนายภิญโญ กัณหา 044751768 
622หนองอ้อวิทยาคม