รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต7นายปราโมทย์ แสนกล้า 044462102 
101คมเพชรวิทยาคารนางขันธมาศ หลวงเพชร 044430002 
102ช่องแมวพิทยานายบุญธรรม ยมนัตถ์   
103ชุมชนประทายว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ หมีทอง 044479255 
104ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคีนางกนิษฐา ช่างถม   
105ดอนมันนายวิชัย จันทพรม 044430368 
106ดอนใหญ่พัฒนา  044430006 
107ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)นายกุลศักดิ์ นนตานอก 044489532 
108ไตรราษฎร์สามัคคีนายอัศวิน แสงปาก   
109โนนเพ็ดวิทยานายทวี บุไธสง 044430375 
110บ้านกระทุ่มรายนายเจริญ ดวงมาลัย 044489061 
111บ้านเขว้าวิทยานายสุนทร ไพรงาม 044754695 
112บ้านคึมหญ้านางนายไสว แจ่มเพชร 044979660 
113บ้านโคกล่ามขี้เหล็กนายวรวุธ เปล่งปลื้ม 044430372 
114บ้านดอนวัว  044430705 
115บ้านดอนสามัคคีนายสุภีร์ ชัยชนะ 044430378 
116บ้านตลาดไทรนายไพฑูรย์ การเพียร 044980211 
117บ้านเตยกระโตนนายเวียงแก้ว ธรรมสาร 044479175 
118บ้านทุ่งมนวิทยาคารนายสว่าง แว่นไธสง 044754945 
119ปราสาทหินนางรำนายพร้อม นาสวาสดิ์ 044754797 
120บ้านโนนภิบาลโคกกลางนายเสกสรร วรรณสุข   
121บ้านโนนสูงนายสุริยา สุวรรณศักดิ์ 044430540 
122บ้านประทายนายพนม สมนอก 044430371 
123บ้านฝาผนังนางสาวภรณ์พิมล ศรีเจริญ 044430110 
124บ้านละเลิงหินนายยอดชาย ทึนหาร 044430369 
125บ้านวังม่วงนายสมาน พลภูงา 044249450 
126บ้านหญ้าคานายวิสิทธิ์ ทองธีระ 044430539 
127บ้านหนองกกนายพัฒพงษ์ อัคขะรา 044430664 
128บ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์)  044430376 
129บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)  044489579 
130บ้านหนองบัวนาคนายอุดม ทะชาดา 044430541 
131บ้านหนองพลวงนางสาวปฐมา เทพามาตย์ 044754966 
132บ้านหนองพลวงน้อยนายวัชรพงษ์ ซ้ายโพธิ์กลาง 044430175 
133บ้านหนองแวงนายพิพัฒน์ พงศ์พัชรางกูร 044430447 
134บ้านหนองแสงนายสุธวัช เพ็งพินิจ   
135บ้านหนองห่าง    
136บ้านหันเตยนายบุญธรรม สียางนอก 044479167 
137บ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆฯ)นายเอกพล เหล่าพิทักษ์โยธิน 044981055 
138เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)นายวีรเดช จันทนุกูล 044981207 
139รวมมิตรพัฒนานายธัชพล อ่อนสุวรรณ 044754800 
140วัดบ้านขี้เหล็กนายพิเชษฐ์ พุทไธสง 044430373 
141วัดบ้านโคกพระนายวันชัย เทพศรี 044754995 
142วัดบ้านโคกเพ็ดนางปิ่นมุก สมน้อย 044430234 
143วัดบ้านโคกสีโนนรังนายฉลอง เดินรีบรัมย์ 044430706 
144วัดบ้านดอนตะหนินนายประวัติ พรมมิราช 044754743 
145วัดบ้านตำแยนายอารมณ์ วัดไธสง 044754971 
146วัดบ้านถนนโพธิ์นายจรูญ จันทจร 044430544 
147วัดบ้านทุ่งสว่างนายนพดล โสดาปัดชา   
148วัดบ้านนางิ้วนายสุทัศน์ สมน้อย 044430543 
149วัดบ้านสี่เหลี่ยมนายเกรียงศักดิ์ เกษทองมา 044430536 
150วัดบ้านหนองขาม    
151วัดบ้านหนองคึมนายบุญเลิศ สมน้อย 044430379 
152วัดบ้านหนองคูนางสาวดวงนภา ขาวสุข   
153วัดบ้านหนองเดิ่นนายสันติ ภูสำเภา 044430367 
154วัดบ้านหนองสะแบงนายสำเริง การบรรจง 044430374 
155วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้วนายเสกสรรค์ ทีทา 044430242 
156วัดปลักแรตนายวงศกร คงอินทร์ 044467328 
157สระประดู่นายโกมิน บุญมา 044430537 
158สัมพันธมิตรวิทยานายนิพนธ์ รมณ์ชิต 044430547 
159สี่แยกศรีอรัญวิทยานายมนตรี วงศ์พระราม 044430546 
160หนองกรดวิทยานางศิวกานท์ ศักดานุศาสน์ 044430253 
161หนองกุงวันชาตินายเอกสรรค์ บุญฮวด 044754614 
162หนองม่วงหนองแวงนางภัทราภรณ์ เรืองแก้ว 044754650 
163อัมพวันวิทยา  044754873 
201กุลโนนายสมจิตร เยี่ยงเสือ 044481013 
202จารย์ตำรานายอำนาจ สัมมารุ่งโรจน์ 044430403 
203ชุมชนบ้านวังหินนายพรศักดิ์ ค้าขาย 044471208 
204ชุมชนบ้านหนองจิกนายแสวง เชยโพธิ์ 044754415 
205ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)นายวิวัฒน์ สิรพัธน์โภคิน 044481008 
206นิคมสร้างตนเองพิมาย 1  098458366 
207นิคมสร้างตนเองพิมาย 2นายวิเชียร ขุนภักดี 044754441 
208นิคมสร้างตนเองพิมาย 3นายกรช โพธิสม 044754435 
209นิคมสร้างตนเองพิมาย 4นายผิน สดกลาง 044754420 
210นิคมสร้างตนเองพิมาย 5นายสุวรรณ กลางสวัสดิ์ 044403030 
211นิคมสร้างตนเองพิมาย 6นายรังษี ตั้งคณา 044754440 
212บ้านกระเบื้องนายสานิตย์ ถนอมกลาง 044430019 
213บ้านกระเบื้องใหญ่นายบุญเชิด พัฒนตรีคุปต์ 044471473 
214บ้านกล้วยนายอาณัชร์ ศรีทอง 044430557 
215บ้านขามใต้นายผจญ ขยันงาน   
216บ้านคล้านายอำพร ขานกระโทก 044471213 
217บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)นายบุญยัง จันทร์แก้ว 044249738 
218บ้านฉกาจช่องโคนายนิติ ค้าขาย 044471237 
219บ้านชีวานนายประยงค์ กรุพิมาย 044754419 
220บ้านซาดนางประคอง ลัดกลาง 044754344 
221บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)นายปราการ มานะงาน 044481151 
222บ้านดงประชานุกูลนายวัชระ นรินทร์นอก 044754345 
223บ้านดอนเขว้านางวันเพ็ญ ทิพย์พงศ์ธร 044754341 
224บ้านดอนแซะนายทองอินทร์ กรวยสวัสดิ์ 044403009 
225บ้านดอนหวายนายวันชัย ปานสาลี 044430067 
226บ้านตลาดประดู่ว่าที่ร้อยตรีสุชาติวุฒิ ตู้จำนงค์ 044430069 
227บ้านตะคร้อนางผกากรอง สืบค้า 044430073 
228บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ"นายสมชาย ผ่องสูงเนิน 044401575 
229บ้านเตยประชาบำรุงนายแสวง ชาญเขว้า 044403006 
230บ้านถนนนายมงคล อินทร์ทอง 044430078 
231บ้านทับควาย  044430556 
232บ้านท่าแดงนางณัฐพร พันธ์รักษา   
233บ้านท่าหลวงนายกฤตพล ยอดนาม 044481273 
234บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคีนายบุญชู นมัสการ 044754436 
235บ้านโนนโชงโลงนายศุภณัฐ กัณนอก   
236บ้านโนนตะแบก  044430402 
237บ้านโนนพุทรานางอัมพร ชาติสุภาพ 044430090 
238บ้านโนนม่วงนายวินัย อริยะเดช 044430559 
239บ้านพุทรานายวิรัส ภูบุญศรี 044754320 
240บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยานายบัวโฮม โพธิพันไม้ 044430560 
241บ้านม่วงขามประชารักษ์  044481057 
242บ้านมะกอกนางฉันทนา โรจน์บูรณาวงศ์ 044249019 
243บ้านลุงตามันนายบรรจบ ระบือสันเทียะ   
245บ้านศาลานายอำนวย เยี่ยงเสือ 044430558 
246บ้านสะแกงามนายพงศ์สุวรรณ ตับกลาง   
247บ้านสัมฤทธิ์นายวิรัตน์ กะตะศิลา 044401501 
248บ้านหนองขามนางบุณยะวีร์ เลิศสวพัชร์   
249บ้านหนองบัวคำนายอภิวัฒน์ ชนะชัย 044430166 
250บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)นายสถิตย์ ทองพิมาย 044754325 
251บ้านหนองโสนนางสาวรวิสุดา สารนอก 044430192 
252บ้านหวายโนนโพธิ์นายสุภีร์ สีพาย   
253บ้านใหม่ฉมวกนายสถาพร เรืองรัตน์   
254พิมายสามัคคี 1นายสุวิช จูมวรรณา 044471331 
255เพชรหนองขามนายธีรวุฒิ เอื้อสุวรรณ 044401603 
256มะค่าสามัคคีนายทรงพจน์ แสงสุบิน 044754439 
257ราษฎร์สโมสรนายทวี ศรีสวัสดิ์ 044249373 
258วัดวังน้ำนายณรงค์ ถนัดค้า 044430408 
259อนุบาลสุริยาอุทัยพิมายนายวีระเดช เชื้อไชย 044471987 
260หนองบัวลอยนายวุฒิชาติ มวยดี 044754421 
301อนุบาลชุมพวงวิทยานายศิวัช กมล 044477383 
302ท่าลาดนางรัศมี อุกประโคน 044751758 
303ไทยรัฐวิทยา 82 (โคกตองเจริญ)นายสุรพล ชัยวงษ์ 044430009 
304โนนขุยสามัคคีนายประภาส ร่มสุข   
305โนนตูม"รัฐราษฎร์รังสรรค์"นายประเสริฐ นาคพิมพ์ 044249479 
306บ้านขามขุนร่ม"ประชาสามัคคี"ว่าที่ร้อยตรีสิริวัส ชนะค้าโชติ์สิ 044754418 
307บ้านโคกเพชรนายชยพล ระดมผล 044751772 
308บ้านโคกหินช้างนายธานี ศิริคุณ   
309บ้านดงบัง(สว่างวิทยา)นายเหรียญชัย ภูช่างทอง   
310บ้านดอนลำดวนนายไพฑูรย์ ทบลม 044430230 
311ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยานายวิชัย ไชสง   
312บ้านโนนยอนายณัฐพล กล้าหาญ 044467289 
313บ้านโนนรังนายประมวล ผาสุข 044751761 
314บ้านประสุขนายเพชร กล้าหาญ   
315บ้านพะงาดวิทยานายถนอม วรรณพงศ์เจริญ   
316บ้านเมืองไผ่นายชวน ชัยภักดี 044430118 
317บ้านยางวิทยานายสัญชัย ขวัญมา 044477019 
318บ้านละโว้นายชั้น สุขทั่ว 044467307 
319บ้านลุงประดู่นางขวัญใจ กาศก้อง   
320บ้านสว่างนาดีนายสฤษดิ์ มลาศรี 044751173 
321บ้านสาหร่ายวิทยานายธานินทร์ สุขมา   
322บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์นายกิตติภพ สระสงครามภู 044751765 
323บ้านหนองโดนรกฟ้านายวินัย เจริญรัมย์   
324บ้านหนองตะคลองนายไตรภพ พุฒนอก 044751382 
325บ้านหนองตาดนายกิตติพงษ์ โคตรวงศ์ 044751762 
326บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยานายจักรี บุญเที่ยง 044751763 
327บ้านหนองนกคู่นายอภิชาติ แก้วคำ   
328บ้านหนองบัวนายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี   
329บ้านหนองแวงสามัคคีนายเสนีย์ สมรูป 044751757 
330บ้านหนองหลักสามัคคีนางทิปกา ระดมผล 044467333 
331บ้านหนองหว้าตาดำนายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์   
332บ้านหนองหว้าประชาสามัคคีนายปิยะ ประกอบผล 044430692 
333บ้านใหม่ปฎิรูปนายวัฒนา ขันแข็ง   
334บ้านใหม่พัฒนานายประดิษฐ์ ผลาทิพย์ 044430319 
335ประโดกสามัคคีนายประยุทธ ผลาทิพย์ 044430221 
336พิกุลทองนายธนาดุลย์ รถเพ็ชร 044477012 
337วัดเจริญราษฎร์บำรุงนายสำเริง ธรมีฤทธิ์ 044751167 
338วัดโชติการามนายเดชา มีศิลป์ 044754417 
339วัดโพธิ์ศรีบรรจงนายวาทิน แก้วไธสง 044751183 
340วัดสองพี่น้องนายอนุพงษ์ วงค์ธนา 044249519 
341สองห้องแวงน้อยวิทยานายอรุณรัตน์ ไลไธสง   
342หนองบัวรีราษฎร์อุทิศนายสุทธิชัย สนนา 044477011 
343หนองปรือแก้วนายสมุทร อินทลี 044751175 
344หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ)นายสนธยา เมยมงคล   
345ห้วยบงวิทยานายวุฒิศักดิ์ อนุวรรณ์   
346อาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์)นายเกรียงไกร ไพราม 044430492 
401คูเตยราษฎร์สามัคคีนายจักรพัฒน์ พรมศิริ 044430004 
402ชุมชนโนนแดงนายอุดม แข็งขัน 044475056 
403บ้านโกรกสำโรงนายทองด้วง โพธิจักร 044430339 
404บ้านจาบนายเกษม สมมาตย์ 044430340 
405บ้านดอนตัดเรือนายชัยวัฒน์ เลิศนา 044475249 
406บ้านดอนยาวนายทองรวม สถิตย์พงษ์ 044754694 
407บ้านนาดีนายสิริวิชัย มีระหันนอก   
408บ้านโนนตาเถรนายอาทิตย์ จิตตวีระ 044754798 
409บ้านป่าตะแบงนายถวิล รัตนพร 044430661 
410บ้านฝางนายทองพูน จอดนอก   
411บ้านสำพะเนียงนายอำนวย ดงนอก 044485040 
412บ้านหนองบงนายบุญยก งานฉมัง 044485136 
413บ้านหนองม่วงนายปัญญา สิทธิจันทร์เสน   
414บ้านหนองหญ้าขาวนายวิริทธิ์พล พลสม 044430194 
415วังหินประชาสรรค์นายยัน ปราสัย 0443293786 
416แกสำโรงวิทยานายวิธาร ช่างทอง 044329379 
417วัดบ้านโคกหนองแวงนายโสรัตน์ ศรีนอก 044430342 
418วัดบ้านตะเภาหนุนนายเกรียงศักดิ์ ทันใจ   
419วัดบ้านทุ่งรีนายสุวิทย์ แก้วไพฑูรย์ 044430236 
420วัดบ้านหินตั้ง  044430241 
501จตุคามพิทยาคมนายศักดิ์ชาย ทองศรี   
502ท่าเรือวิทยานายประยงค์ สารภูมิ 044467097 
503บ้านกระเบื้องวิทยาคารนายอรรถพล พลึกรุ่งโรจน์   
504บ้านครบุรีศึกษานายสมบัติ วรรณา 044467291 
505บ้านท่าเยี่ยมวิทยายลนายวิชิต วงคำจันทร์ 044430268 
506บ้านนานายสถานุ เกตุคัมธิวัตร์ 044430272 
507บ้านนางโทพัฒนานายปฐมสุข สีลาดเลา   
508บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์นายวุฒิชัย ไชยสุริยวิรัตน์ 044229225 
509บ้านโนนตำหนักนายธัชกร สอนอัครชัย 044430461 
510บ้านโนนปีบนายสุริยะ พิมพ์พรหมา   
511บ้านโนนเพชรพิทยาคมนายสมโภชน์ ตรีพงษ์ 0442294784 
512บ้านโนนไม้งามนายธนพล นาเลาห์ 044430270 
513บ้านโนนสมบูรณ์นายแทน ด่านแก้ว   
514บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์นายประทวน ด่านแก้ว 044430269 
515บ้านละหานสามัคคีนายกิตติชัย เยี่ยมไธสง 044762011 
516เมืองจากวิทยานางอรุณรัตน์ เทียมไธสง 044467292 
517เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"นายวรทัศน์ กรุพิมาย 044229057 
518อรพิมวิทยานายชัชวาลย์ ศรีแก้ว 044430271 
601ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษานายวิวัฒน์ เฉลิมวรวงศ์   
602บ้านขุยวิทยานายบุณยสิทธิ์ แสงทอง 044762001 
603บ้านช่องแมวนายจำนงค์ สินอยู่ 044751613 
604บ้านดงหลบนายวันดนัย ค้าของ   
605บ้านไพลนายสุเวช เจียมใจ   
606บ้านมาบป่าแดงนายประมวล สุขโน   
607บ้านลำทะเมนชัยนายชูชาติ บุบผาสุข   
608บ้านสี่เหลี่ยมนางอรัญญา สุขโน 044751612 
609บ้านโสกดู่  044751775 
610บ้านหนองจานนายบุญศรี แสนคำ   
611บ้านหนองจานใต้นายสุริยนต์ กัลยาณี 0851046699 
612บ้านหนองดู่นายสุวโรจน์ ยิ่งธนฐานนันท์   
613บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)นายภิญโญ กันหา 044467297 
614บ้านหนองไผ่พิทยาคมนายพันธุ์ศักดิ์ชัย ปูพบุญ 044467294 
615บ้านหนองม่วงวิทยาคารนายตะวัน ตลอดไธสง 044751770 
616บ้านหนองยางนายอภิลักษณ์ จรไธสง 044751771 
617บ้านหนองแวงนายอุดม อุดมบุญ 044430186 
618บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยานายนรศักดิ์ สีลา 044777751 
619บ้านอ้อประชาสามัคคีนายปณิพล นานา 044467123 
620วัดจันทนารามนายศราวุธ พิมละมาศ 044751767 
621บ้านหนองมะเขือนายสวัสดิ์ พันธุ์อินทร์ 044751768 
622หนองอ้อวิทยาคมนายพันศักดิ์ อ่อนหนองหว้า